สุมนา อยู่โพธิ์.

การจัดซื้อและการบริหารพัสดุ / สุมนา อยู่โพธิ์ - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2525 - 285 หน้า.


การจัดซื้อ.
พัสดุ--การบริหาร.

658.72 / ส841ก
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078