แชนด์เลอร์, เดวิด

ประวัติศาสตร์ กัมพูชา / เดวิค, แชนด์เลอร์ - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540 - 412 หน้า.

974-8978486


กัมพูชา--ประวัติศาสตร์.

959.6 / ช897ป
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078