สุมาลี เหลืองสกุล.

คู่มือปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร / สุมาลี เหลืองสกุล. - กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2540 - 127 หน้า : ภาพประกอบ.

9745969354


จุลชีววิทยาทางอาหาร

574.8 / ส843ค
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078