สมนึก แตงเจริญ.

การค้าและการพัฒนา / สมนึก แตงเจริญ - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2528 - 141 หน้า.

9748161161


การค้าระหว่างประเทศ

382 / ส253ก
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078