บุญเสริม ฤทธาภิรมย์.

สิงคโปร์เมืองเนรมิต / บุญเสริม ฤทธาภิรมย์ - พิมพ์ครั้งที่ 3. - กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2525 - 204 หน้า. : ภาพประกอบ.

9742203148


สิงคโปร์--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.

915.957 / บ593ส
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078